DJI_0138-1-1.jpg
Systèmes robotisés d'entretien des éoliennes | Aerones

Financement

Innovation bleue

Système robotisé d'entretien des pales pour l'offshore

La durée du projet est du 01.10.2020 au 30.06.2024 (45 mois).
Budget total : 2 773 947,34 EUR
Subvention de l'EMFF : 1 746 121,24 EUR
Partenaires du consortium : SIA "Saunora"
Partenaires en nature : GE Renewable Energy (FR) & Tethys Energy Services (UK)
Convention de subvention n° : 959016
Web : www.aerones.com/offshore/

 

Autre financement de projet

Système robotique d'entretien des pales d'éoliennes

Le projet Aerones cofinancé par InnoEnergy

Durée du projet : Janvier 2019 - décembre 2022

Partenaires du projet : "Université technique de Riga" (Lettonie), "Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij van Wolferen" (Pays-Bas) et "M&G Connection SLU" (Espagne).

Budget : 3 478 EUROS milliony compris le financement d'InnoEnergy, 2,782 millions d'euros.

Objectif du projet : Le projet "Système robotisé d'entretien des pales d'éoliennes" soutiendra les activités de R&D afin de stimuler le développement plus rapide du système robotisé d'entretien des éoliennes qui fournit une gamme variée de services. La technologie Aerones permettra d'automatiser entièrement le processus de maintenance des éoliennes et d'accéder facilement aux endroits problématiques de l'éolienne, ce qui permettra de fournir un service précis en moins de temps que les méthodes traditionnelles. Compte tenu du potentiel de la technologie, une telle approche rendrait la maintenance plus abordable, inciterait les propriétaires d'éoliennes à entretenir régulièrement leurs pales et, globalement, améliorerait l'efficacité de la production d'énergie éolienne et, à long terme, augmenterait la durée de vie des éoliennes grâce à des services de maintenance réguliers.

Activités proposées pour le projet :

 • Optimisation du cadre et de la batterie des drones lourds, réduction du poids.

 • Essais, recherche et développement de systèmes de nettoyage d'éoliennes.

 • Amélioration du processus de dégivrage et tests sur le terrain.

 • Étude de l'efficacité du revêtement pour différentes géométries de recouvrement des pales.

 • Développement d'un système de revêtement des pales d'éoliennes et essais sur le terrain.

 • Étude du taux de dégénérescence du revêtement sur les éoliennes testées.

 • Certification et brevetage de produits.

 • Développement de l'automatisation des fonctions du système d'entretien des lames robotisées.

 
 

Système robotique d'inspection interne des pales d'éoliennes offshore

Projet GreenOffshoreTech n° 1012

Objectif du projet : Système robotique développé pour l'inspection interne des pales d'éoliennes offshore et le téléchargement immédiat des données.
Acronyme du projet : OffshoreIIN
Bénéficiaire : SIA Aerones Engineering
Budget : une somme forfaitaire de 60 000 EUR

 

Détecteur de circuits ouverts pour les systèmes de protection contre la foudre

Acronyme : LPS-OCF

Objectif du projet : Le projet vise à développer un prototype de détecteur de circuit ouvert de système de protection contre la foudre (LPS-OCF), utilisant la technologie des communications radio pour localiser les défauts dans le système de protection contre la foudre avec une précision de 500 mm. Le prototype sera testé, validé et démontré dans un environnement opérationnel, permettant une réparation efficace des pales de rotor d'éolienne et pouvant bénéficier à d'autres industries utilisant le LPS. La durabilité environnementale et la circularité des composants seront prises en compte.

Convention de subvention :101074552
Acronyme du projet :
Eurocluster de silicium
Entrepreneur : MOBILE HEIGHTS
Bénéficiaire : SIA Aerones Engineering

      

 

Assistance et formation en matière de fabrication avancée pour la transformation des PME

Programme : H2020-2018-2020

Objectif du projet : Le programme TranS4MErs de l'ADMA accélérera la transformation des usines en usines du futur, en tenant compte des défis écologiques, numériques et sociétaux. Cela se fera grâce à une combinaison intelligente d'une plateforme communautaire entièrement connectée et de boîtes à outils, d'activités de formation virtuelles et physiques, de programmes d'assistance, de contenus de formation sur mesure dans tous les domaines technologiques et ensembles d'applications pertinents. Tous ces services, ces outils, cette assistance et ces composantes de service permettent aux PME de se trouver au bon moment pour entamer leur propre voyage Trans4mation.

Convention de subvention : 101037866
Acronyme du projet :
ADMA TranS4MErs
Bénéficiaire : SIA Aerones Engineering

   

 

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

SIA Aerones Engineering sadarbībā ar SIA Intelitech īsteno pētījumu Nr. 2.1 "Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide"

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas : 606 174,43 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums : 344 055,22 EUR.

Pētījuma mērķis : izstrādāt robotisku sistēmu, kas spēj uzņemt augstas kvalitātes vēja turbīnas lāpstiņas iekšienes attēlus lāpstiņas sākumā, kur tās diametrs ir lielāks par metru.

Plānotie rezultāti : 
05.2023. - izstrādāts sistēmas arhitektūras pamata koncepts un optiskās sistēmas koncepts ar daļēju kameras vadības automatizāciju ;
11.2023. - izstrādāts pozicionēšanās metodikas koncepts un kameras vadības automatizācija ;
05.2024. - veikti pirmie sistēmas testi kontrolētā vidē un iegūts pietiekams datu apjoms sistematizācijas algoritma testēšanai ;
12.2024. - veikti pirmie sistēmas testi operacionālā vidē un izstrādāts un darbībā nodemonstrēts robotizētais rīks.

Pētījuma īstenošanas termiņš : 2023.gada 1. janvāris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita :
30.06.2023. - Izstrādāts pamata optiskās sistēmas koncepts ar daļēju kameras vadības automatizāciju, kas ietver kameru testus un rezultātu salīdzināšanu, kā arī koncepts automātiskai datu ielasīšanai. Attīstīta lāzerskanera komponente. Apzināti tehniskie ierobežojumi un sastādīts procesu plāns, kā iegūtie dati tiks apstrādāti un nosūtīti. Izvēlēts minimāls un vienkāršs sistēmas mehāniskās kustības sistēmas princips, precizētas pieejamās komponentes, uzmodelēti galvenie mezgli mehāniskajam risinājumam.

31.12.2023. - Izpētīts un definēts optimālais kameras vadības automatizācijas risinājums, optimālais risinājums attēlu automātiskai ielasīšanai, kā arī piemērotākais risinājums risinājums robota pozīcijas noteikšanai. Padziļināti tika pētīts fokusēšanas dziļums un apgaismojums dažādos apgaismojuma apstākļos, tika padziļināti analizēti fotokameras parametri un veikta kameras vadības automatizācija. Tika attīstīta automātiska datu ielasīšana, identificējot operatoram manuāli ievadāmos parametrus, kā arī algoritmu, pēc kāda sistēma strādā, balstoties uz ievadītajiem datiem. Pozīcijas noteikšanai salīdzinātas lāzerskenēšanas un time-of-flight (ToF) sensora alternatīvas. Tika iegūti un analizēti dati vēja turbīnas lāpstiņas iekšienē, analizējot noteikto attālumu un signāla stiprumu.

Pētījums tiek īstenots SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" Atveseļošanas un noturības mehānisma projectta "Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs" Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 ietvaros. 

Projets en cours : sekmēt Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju - Aparātbūves (elektronikas) nozares uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, eko-inovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

SIA Aerones Engineering s'associe à SIA Happy Fish pour présenter le projet "Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai".

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas : 370 095,20 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums : 166 542,84 EUR.

Pētījuma mērķis : izveidot robotu sistēmu un tai pielāgotu videi draudzīgu mazgāšanas līdzekli vēja turbīnas torņa mazgāšanai, kas spētu veikt vēja turbīnu torņu tīrīšanu ātrāk, efektīvāk un drošāk kā esošie komerciālie risinājumi, kas izmanto industriālos alpīnistus.

Plānotie rezultāti : 
04.2023. - sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts, tai skaitā definētas robota un mazgāšanas līdzekļa tehniskās prasības ;
07.2023. - izveidots neliela izmēra robota modelis, sagatavots sākotnējais apraksts potenciālajam risinājumam, veikti līdzekļu efektivitātes pētījumi ;
10.2023. - veikta neliela izmēra robota modeļa testēšana un uzlabošana, veikti mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas palielināšanas pētījumi ;
01.2024. - veikta robota pilna izmēra prototipa dizaina izstrāde (projektēšana, uzlabošana atbilstoši aprēķiniem), veikti ūdens sagatavošanas pētījumi, atrasts optimālais līdzekļa koncentrāta un ūdens sagatavošanas risinājums ;
04.2024. - izveidots funkcionējošs pilna izmēra robota prototips, mazgāšanas līdzekļa risinājums gatavs testam ar pilna izmēra robotu, sagatavots paraugs ;
07.2024. - veikti robotizētās sistēmas testi, uzlabots robots, veikti robotizētās sistēmas testi, uzlabots mazgāšanas līdzeklis vai mazgāšanas tehnoloģija saskaņā ar robota darbību praksē ;
10.2024. - jaunajai robotizētajai sistēmai piemērota robota vadības platforma, izvērtētas ūdens filtrācijas un paša robota komponenšu mazgāšanas iespējas, atrasts optimālais risinājums ;
12.2024. - veikti uzlabojumi pēc testiem, pabeigta vēja turbīnu torņu mazgāšanas robotiskā sistēma, tai skaitā mazgāšanas līdzeklis un tā lietošanas metodoloģija.

Pētījuma īstenošanas termiņš : 2023.gada 1. februāris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita :
30.04.2023. - Sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts, tai skaitā definētas robota un mazgāšanas līdzekļa tehniskās prasības. Noteikts uzdevums virsmaktīvo vielu testiem, kā arī robota modeļa izstrādei.
31.07.2023. - SIA "Aerones Engineering" izveidots neliela izmēra robota modelis, savukārt SIA "Happy Fish" sagatavots sākotnējais apraksts potenciālajam mazgāšanas līdzekļa risinājumam un veikti līdzekļu efektivitātes pētījumi.
31.10.2023. - Testēta neliela izmēra robota modeļa darbība un veikti uzlabojumi, kā arī veikti pētījumi ar mērķi palielināt mazgāšanas līdzekļa koncentrāciju.

31.01.2024. - Izstrādāts robota pilna izmēra prototipa dizains - veikta projektēšana un uzlabošana atbilstoši aprēķiniem, kā arī veikti mazgāšanas līdzekļa ūdens sagatavošanas pētījumi, atrasts optimālais risinājums līdzekļa koncentrātam un ūdens sagatavošanai.

Pētījums tiek īstenots SIA "Mašīnbūves kompetences centrs" Atveseļošanas un noturības mehānisma projectekta "Mašīnbūves kompetences centrs" Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros. 

Le projet mērķis : Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

 

SIA Aerones Engineering īsteno pētījumu Nr.1.6. "Modulāra, ērti lietojama un pret apkārtējās vides ietekmi izturīga vēja turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota prototipa izstrāde (SolidIIN)"

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas : 571 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums : 199 850 EUR.

Pētījuma mērķis : izstrādāts un pārbaudīts vēja parku turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota prototips, kas ir modulārs, ērti lietojams un izturīgs pret apkārtējās vides ietekmi.

Plānotie rezultāti : 
01.2024. - veikta izpēte un sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts un dizains, tai skaitā definētas robota tehniskās prasības ;
04.2024. - veikta daļēja robota modeļa jeb tā komponenšu prototipa izstrāde, testēšana un uzlabošana ;
07.2024. - veikta robota pilna prototipa dizaina izstrāde, testēšana un uzlabošana ;
10.2024. - veikta atbilstošā vidē funkcionējoša robota prototipa testēšana, veikta sagatavošanās EMC sertifikācijas testiem ;
12.2024. - veikti uzlabojumi pēc testiem, pabeigta vēja turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota pielāgošana jūras videi.

Pētījuma īstenošanas termiņš : 2023.gada 1. novembris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita :

31.01.2024. - veikta nepieciešamā izpēte risinājuma koncepta sagatavošanai, definētas robota tehniskās prasības, sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts un dizains.

Pētījums tiek īstenots SIA "Mašīnbūves kompetences centrs" Atveseļošanas un noturības mehānisma projectekta "Mašīnbūves kompetences centrs" Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros. 

Le projet mērķis : Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Projekts Nr 1.2.1.1/18/A/006

SIA Aerones Engineering s'engage dans un projet d'envergure. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

Aerones pētniecības projekta nosaukums : "Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu".

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Le projet est terminé : 2019.gada 1. aprīlis - 2021.gada 31.marts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Intelitech".

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas : 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums : 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis : Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta rezultāti :
Projektā tika izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96 % efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Tika izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobežotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la technologie et de l'utilisation d'un système robotisé. Le projet a consisté à tester les composants électroniques et le système, à les optimiser et à les tester, à vérifier la stabilité des composants électroniques et des composants de l'appareil (cēlējspēks et 6 kg).

Projekts Nr.CB133

SIA Aerones Engineering 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu ar biedrību "Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris" par Interreg Centrālbaltijas programmas (2014 -2020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

 

2017. gada 10. martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana". 

2019. gada 24. janvārī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/12 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei

 

2022. gada 14.septembrī SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-8-L-2022/22 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

2022. gada 6.septembrī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-8-L-2022/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

Mini MBA apmācības

 

2022. gada 21.martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-7-L-2022/7 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

Līgums ar Latvijas Darba devēju konfederāciju

2019. gada 5. martā SIA Aerones Engineering parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par darbības programmas "Izaugsme un Nodarbinātība" 8.5.1. spécifier l'objet du programme "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkļu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš : līdz 2023. gada 31. augusts. 
 

Līgums ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijuju.

2019. gada 1. augustā SIA Aerones Engineering parakstīja granta līgumu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par projekta "Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai" īstenošanu. 
La durée du projet est de trois ans : 2020, jusqu'au 31 décembre. 
Le budget du projet s'élève à 20 000 euros.
 

 

Līgums ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija".

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 "Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana". īstenošanu.
Projekta mērķis : pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
Le projet est terminé : līdz 2023. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija".

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/002 "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē". īstenošanu.
Projekta mērķis : nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Le projet est terminé : līdz 2023. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Latvijas IT klasteris" (en anglais)

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas IT klasteris" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš : līdz 2023. gada 31.decembrim.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002

SIA Aerones Engineering Projet d'amélioration de l'efficacité énergétique Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums : Aerones - augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Le projet est terminé : 2016.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas : 107 926.00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums : 62 636.00 EUR.

Projekta mērķis : izpētīt bezpilota lidaparāta kustības dinamikas mijiedarbību ar uz dažādām tehnoloģijām būvētu sensoru izmantošanas īpatnībām un izstrādāt elektrisko multi-rotoru lidaparātu sensoru un telemetrijas kopni, kas dotu iespēju :

 • ar augstu drošības līmeni pilotēt fiksētā augstumā no zemes, piemēram, velkot snovbordistu ;

 • automātiski ziņot un izvairīties no vadiem un kokiem ;

 • droši pilotēt attālināti, piemēram, izmantojot mobilo operatoru tīklu ;

 • pilotēt sliktos laika apstākļos.

 

Projekta rezultāti :

 1. Pētījums par dažādiem risinājumiem automatizētas augstumu mērīšanas sistēmai ;

 2. pētījums par konkrētu risinājumu šķēršļu noteikšanai ;

 3. pētījums par konkrētu risinājumu attālinātas vadības sistēmai ;

 4. pētījums par konkrētu risinājumu lidaparāta stabilizācijai sliktos laika apstākļos ;

 5. visu pētījuma gaitā izvēlēto komponenšu sinhronas darbības sistēmas izveide un programmēšana. Rezultātā jāiegūst sistēma, kas ļauj lidaparātu attālināti vadīt un lidaparāts spēj noteikt šķēršļus savā priekšā, noteikt savu augstumu kā arī lidot sliktos laika apstākļos. 

 

 

Get in Touch

UE : Katlakalna iela 11, Latgales priekšpilsēta,
Rīga, LV-1073
+371 2809 0999


États-Unis : 105 N 1st St #429 PMB 22980
San Jose, CA 95103
+1 669 213 80 50